Fusion-net.dk - Til forsiden
Artikler > Forbrydelse og Straf
Forbrydelse og straf

Af Niels Boesen

Der findes som udgangspunkt tre slags straf: Bøde, hæfte og fængsel.
Hæfte er faktisk også en slags fængselsstraf, men den har en mildere karakter (det er tilladt med mad udefra mv.). Hæfte kan idømmes fra 7 dage til 6 mdr.
I øvrigt er det sådan, at handler det om frihedsstraf på mindre end 3 mdr., så fastsættes straffen i dage - ellers fastsættes den i måneder og år.

Varetægtfængsel i isolation - i praksis en meget grim ting at blive ramt af...
Hvis politiet skønner, at det er nødvendigt at isolere en mistænkt, mens de efterforsker sagen - så den mistænkte fx. ikke kan fjerne beviser ell. påvirke vidner/medskyldige - så skal de blot have dommervagten til at godkende isolationen. I praksis er dommerens godkendelse en formalitet, der ordnes på 15 minutter.

Mistænkte har siddet isolationsfængslede i op til 1½ år - uden (endnu) at være dømt for noget. Hvis den evt. forbrydelse er alvorlig, så er forlængelser af isolationen nemlig også blot en formsag.

Isolationsfængslingen foregår i særlige fængselsafsnit, der i den grad er middelalderlige (lort på væggene, rådne madrasser etc.). "Hvis det var en kostald, ville den blive lukket øjeblikkelig", si'r de, der har set forholdene.

Blandt de indsatte kaldes det også for "tilståelsesarrest", fordi politiet ofte simpelthen satser på, at de skrækkelige forhold vil få den mistænkte til at tilstå et eller andet, så han kan få en dom og komme over i et almindeligt fængsel.
For hver 3 dage man har siddet i isolationsfængsel, får man 1 dags nedslag i en evt. endelig straf.Uhh, den kan også være fæl...

Hvis man laver noget rigtigt gustent (drab, røveri, voldtægt, alvorlig vold, frihedsberøvelse, trusler på livet, brandstiftelse) og er utilregnelig pga. sindsyge, druk ell. lign., og hvis der er fare for at man vil lave noget lignende igen, så kan man blive buret inde i en anstalt på ubestemt tid.

Prøveløsladelse kan i særlige tilfælde ske, når halvdelen af straftiden er udstået. Mere normalt - og hvis fængslerne ikke er for overfyldte - er dog, at 2/3 af straftiden skal være udstået, før prøveløsladelse kan komme på tale. Afgørelse om prøveløsladelse træffes af justitsministeriet (i praksis rådgivet af kriminalforsorgen).

Retten kan gøre en straf betinget, hvis den ikke finder det påkrævet at der sker fuldbyrdelse. Typisk vil det ske ved førstegangsforbrydelser, i mindre alvorlige sager, hvis den anklagede i øvrigt er en "pæn mand", og/eller hvis der ikke er vigtige ofre i sagen, der ta'r det hele meget personligt. Pointen med betinget straf er i øvrigt, at der fastsættes en prøvetid (normalt max. 3 år - og aldrig mere end 5 år). Hvis den dømte holder sig på måtten i prøvetiden, så bortfalder straffen. Men hvis der begås ny kriminalitet i prøvetiden, så vil den gamle straf blive lagt oveni den nye.

Nødværge. Man må godt i rimeligt omfang foretage sig noget, der ellers ville være ulovligt, hvis det sker for at forhindre andre i at foretage sig noget ulovligt, som ville udgøre en akut trussel. Hvis man er særligt skræmt eller ophidset i situationen, er det også OK at foretage sig noget i urimeligt omfang (skyde gråspurve med kanoner).

Strafferammen = den maksimale fængselsstraf der kan idømmes for den nævnte forbrydelse.
De mest finurlige undtagelser er udeladt (krigstilstande mv.).
Systematikken er (uigennemskuelig) simpelthen den rækkefølge, som forbrydelserne optræder med i Straffeloven. Listen er ikke komplet - kun de mere maleriske forbrydelser er medtaget.

Bemærk, at nedenstående strafferammer kan være forældede. I 2012 kan der desuden snildt være ændret på "retssamfundets" prioritering.

· Spionage, 16 år.
· Vold (eller trusler) imod tjenestemand i funktion, 6 år.
· Anden hindring af tjenestemands funktion, 6 mdr.
· Verbal tilsvining af tjenestemand i funktion, 6 mdr.
· Hjælp i forbindelse med fangeflugt, 2 år.
· Bortskaffelse af beviser, 2 år.
· Udgive sig for at være fra offentlig myndighed, 2 år.
· Organiseret slagsmål på offentligt sted, 6 mdr.
· Falsk alarm til politi mv., 3 mdr.
· Skabe sig rigtig åndssvagt, når man er fuld (altså bringe folk og/eller ting i fare), 6 mdr.
· Krænkelse af gravfreden ell. skændig omgang med lig, 6 mdr.
· Undlade på opfordring at hjælpe offentlig myndighed, når der er fare på fære, 3 mdr.
· Undlade at forhindre justitsmord, 1 år.
· Falsk forklaring for retten, 4 år.
· Falskmøntneri, 12 år.
· Dokumentfalsk, herunder forfalskning af beviser, 8 år.
· Forfalskning af frimærker (!), 8 år.
· Pyromani (omfattende/livstruende), 16 år.
· Mere fredelig pyromani, 10 år.
· Organisere omfattende trafikulykker (incl. flystyrt og skibskatastrofer), 16 år.
· Flykapring, 12 år.
· Forgiftning af drikkevand, 10 år.
· Narkohandel, 10 år.
· Medvirken til narkohandel, 6 år.
· Udbredelse af smitsom sygdom, 6 år.
· Ødelæggelse af offentlige transportmidler/telefonanlæg, 4 år.
· Save hovedet af Den lille Havfrue mv., 3 år.
· Vanemæssig lediggang og andet løsgængeri, 1 år.
· Forlede ukyndige til spekulationsforretninger, 1 år.
· Hasardspil mv., 1 år.
· Bigami, 6 år.
· Incest, 6 år.
· Voldtægt, 10 år.
· Tilsnige sig samleje med én der tror, at man er en anden, 6 år.
· Sex med mindreårige, 10 år. (+ alle de tæsk man får af de andre indsatte...)
· Rufferi, 4 år.
· Blottervirksomhed, 4 år.
· Fremstilling af og handel med børneporno, 12 mdr.
· Manddrab, (min. 5 år) 16 år.
· Uagtsomt manddrab, 4 år.
· Medlidenhedsdrab (på begæring), 3 år.
· Hjælp til selvmord, 3 år.
· Alm. vold, 1½ år.
· Rå og brutal vold, 4 år.
· Særlig grov vold, 8 år.
· Vold i gentagelsestilfælde: Op til +50% på strafferammen.
· Hensætte en anden i farlig, hjælpeløs tilstand, 8 år.
· Undlade at hjælpe folk i livsfare, 3 mdr.
· Overlade våben/sprængstoffer til børn eller sindsyge, 3 mdr.
· True folk til at gøre noget (eller til ikke at gøre noget), 2 år.
· Frihedsberøvelse, 4 år.
· Kidnapning, 12 år.
· Forbryde sig imod brevhemmeligheden (i meget bred forstand) samt aflytning mv., 6 mdr.
· Klovne rundt på/i fremmed ejendom, 6 mdr.
· Industrispionage, 2 år.
· Fotografere folk, når de er privat, 6 mdr.
· True folk på livet, 2 år.
· Racistisk halløj, 2 år.
· Falsk anklage, 2 år.
· Alm. Tyveri, underslæb, bedrageri, databedrageri, mandatsvig, afpresning, åger eller hæleri, 1½ år.
· Groft tyveri (større antal / bande / medbringende våben), 4 år.
· Groft bedrageri, underslæb mv., 6-8 år.
· Alm. røveri, 6 år.
· Særligt farligt røveri (fx. med ladt skydevåben), 10 år.
· Skattesvig, 4 år.
· Alm. hærværk, 1 år.
· Betydeligt hærværk, 4 år.
· Ulovlig inddæmning af ferske vande, 3 mdr.
· Påvirke aktiekurser med løgn, 2 år.
· Regnskabssvindel, 1 år.

Vil du vide mere om at sidde i spjældet?
Tjek en tidligere fanges "survival guide" her.

Forfatteren skriver bl.a:

"En diskussion med betjenten, der fører til "upassende sprogbrug" kan medføre anbringelse i strafcelle. Følger man ikke frivillig med ned i straffecellen, bruges "den fornødne magt". Fortsætter man modstanden ender man med at ligge afklædt og fikseret. Bevidstheden om denne rækkefølge ligger i baghovedet på de fleste fanger"

"Kun mønsterfangen, den tillært hjælpeløse og passive fange ser fængslet som "resocialiseret", klar til at blive lukket ud, ude af stand til at klare sig i samfundet, for derfor igen at blive fanget ind af fængslet"

Desuden kan det anbefales, at man læser nogle af Edward Bunkers bøger, selvom de foregår i den amerikanske underverden. Den rå og kontante stil passer fint ind i Fusions univers.